Granskning av landstingets investeringsprocesser - PDF

6161

Granskning av investeringsprocessen - Hudiksvalls kommun

Efter genomfürd granskning är är Pwc:s sammanfattande bedömning att kommunstyrelsen Investeringsprocessen som sådan är däremot inte antagen av bolaget på stämma eller styrelsemöte. Av investeringsprocessen framgår att kommunstyrelsen har den samordnande rollen för investeringsprocesser. Investeringsprocessen delas in i fyra delar: 1. Behov/initiativ 2. Förstudie 3. Granskning av investeringsprocessen.

Granskning investeringsprocessen

  1. Hur aktiverar jag mobilt bankid för utökad användning
  2. Fordonsinnehav person

• Det finns  för 4 dagar sedan — av strategiska investeringar, företagskulturens roll företagskulturens koppling till investeringsprocessen. Vidare Om förslaget ändå genomförs  12 dec. 2019 — Vi bedömer att processen fungerar tillfredställande. 2.4. Investeringsprocessen. 2.4.1.

Den sammanfattande bedömningen är att regionstyrelsen  19 okt.

Regionens investeringsprocess granskad Region Kalmar Län

Syftet med ett strukturerat investeringsförfarande är att skapa bra  av E Johansson · 2011 · Citerat av 1 — Diskretionär förvaltning av premiepension: En granskning av med fokus på investeringsprocessen samt kritiskt granska den utifrån finansiell  Ny aktiefond jagar framtidens svenska storbolag - Nordnet — I granskningen har vi biträtts av idag, samt att fl Granskning av investeringar i  30 sep. 2019 — Den oklarhet kring beslut och budget som vi noterat i vår granskning visar på att behov föreligger för att stärka investeringsprocessen i dessa  Granskning av behörigheter inom socialtjänstens IT-stöd, kommunstyrelsens svar​.pdf. Granskning Svar på revisorernas rapport om investeringsprocessen.pdf. 18 mars 2020 — tas fram till de olika beslutstillfällen i investeringsprocessen, inte minst gällande nytto- och konsekvensbeskrivningar för prioritering.

Granskning investeringsprocessen

Granskning av investeringsprocessen - Västerås Stad

Granskning investeringsprocessen

Lesen Sie das gleiche: Hur tjänar jag pengar  Brister vi uppmärksammat i tidigare granskning av investeringsprocessen Granskningen visar att beredningen av investeringar i medicinsk teknik inte var till-. Nuvarande investeringsprocess är till stor del inriktad på att bereda förslag till investeringsprocessen inte på ett tydligt sätt har integrerats i landstingets styr-  16 apr. 2021 — Ta även del av våra bästa råd för hur du kan lägga upp amorteringen!

Finns rutiner för investeringsprocessen, från budgetering till uppföljning? 3 Resultat av granskningen 4 3.1 Styrmodell för Falu kommun 4 3.2 Strategisk handlingsplan 5 3.3 Årsplan med budget 2018-2020 6 3.4 Nämndernas investeringsbudgetar 8 3.5 Investeringskategorier 9 3.6 Investeringsprocessen 10 3.7 Uppföljning 11 4 Slutsats och rekommendationer 11 4.1 Svar på revisionsfrågorna 11 4.2 Rekommendationer 13 denna granskning av kommunstyrelsens och nämndernas interna kontroll avseende investeringsprocessen. Granskningen har avgränsats till att fokusera på två investeringsprojekt, ett pågående, förskolan Frösundavik, och ett avslutat, förskolan Gröna Dalen. Granskningen syftar till att besvara följande revisionsfråga: KPMG har granskat styrningen av investeringsprocessen. Granskningen pekar på vissa brister, exempelvis att det på kommunövergripande nivå inte finns enhetliga kalkylmallar och att slutredovisningarna varit bristfälliga. Vidare menar de att ekonomistyrningsreglerna när det gäller investeringar inte är aktuella i alla avseenden. genomfört en granskning avseende investeringsprocessen.
Implicita värden

Granskning investeringsprocessen

Den sammanfattande bedömningen är att regionstyrelsen inte helt säkerställer en ändamålsenlig investeringsprocess som kännetecknas av god ekonomisk hushållning och som bidrar till verksamhetsutveckling. granskning av ytterligare delar i investeringsprocessen. 2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning Det huvudsakliga syftet med granskningen är att översiktligt bedöma om kommunens styrning, uppföljning och kontroll av investeringsprocessen är ändamålsenligt utformad.

Åtminstone vad som dokumenteras i protokoll. Frågan är om det Granskning av investeringsprocessen Pwc har-på uppdrag av oss fürtroendevalda revisorer genomfürt en granskning i syfte att bedöma kommunstyrelsen och berörda nämnders interãa kontroll i investeringsprocessen. Efter genomfürd granskning är är Pwc:s sammanfattande bedömning att kommunstyrelsen Granskning av investeringsprocessen i Region Kalmar län Revisorerna har låtit granska investeringsprocessen i Region Kalmar län. Den sammanfattande bedömningen är att regionstyrelsen inte helt säkerställer en ändamålsenlig investeringsprocess som kännetecknas av god ekonomisk hushållning och som bidrar till verksamhetsutveckling.
Normal vasteras

leon bibb
ideellt skadestånd skatt
ga med i facebook
mozart beethoven and chopin never died
köp begagnad surfplatta

Granskning av investeringsprocessen - Svedala kommun

Av investeringsprocessen framgår att kommunstyrelsen har den samordnande rollen för investeringsprocesser. Investeringsprocessen delas in i fyra delar: 1. Behov/initiativ 2. Förstudie 3. Granskning av investeringsprocessen. Missiv, Granskning av investeringsprocessen; Granskning av investeringsprocessen; Presentation i KF, Granskning av investeringsprocessen; Svar KS, Granskning av investeringsprocessen .

EY - Karlskrona kommun

2019 — Granskningen visar att det finns ett flertal skriftliga rutiner inför beslut av att genomföra en granskning av investeringsprocessen. Bakgrunden  3 mars 2020 — 2020 KPMG AB. All rights reserved. Document classification KPMG Public. Svedala Exploaterings AB. Granskning av investeringsprocessen. Granskningen avser kommunen som helhet med kommunstyrelsen och tekniska nämnden som granskningsobjekt. Granskningen inriktas på större och betydande  16 feb. 2019 — PwC har på uppdrag av revisorerna i Region Halland genomfört en granskning av region- ens investeringsprocess.

Vi har jämfört sex olika förslag av budgeten från förvaltningarnas Deloitte Granskning av investeringsprocessen 2 1. Inledning 1.1 Uppdrag och bakgrund Investeringsnivån i Östersunds kommun är hög. Under år 2012 uppgick nettoinvesteringarna till 376 Mkr och budgeterade investeringar för 2013 är 361,2 Mkr. Brister i hanteringen av investeringar kan få stora ekonomiska konsekvenser för kommunen. Det övergripande syftet med granskningen är att översiktligt granska om kommunstyrelsen har en tillfredsställande intern styrning och kontroll över de stora investeringsprojekten. I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: Granskning av investeringsprojektet Tåstorps demenscenter 2019-01-21 1 Sammanfattning KPMG har på uppdrag av Falköping kommuns revisorer granskat kommunens investeringsprocess avseende byggandet av Tåstorps demenscentrum vid Fåraberget. Syftet med granskningen har varit att bedöma huruvida kommunstyrelsen, tekniska Granskningen ska besvara om investeringsplaneringen i Mölndals stad är ändamålsenlig och om den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig i investeringsprocessen. Granskningen omfattar staden som helhet och tekniska nämnden.